การสมัครกิฟฟารีน

สมัครกิฟฟารีน

การสมัครเป็นนักธุรกิจเครือข่ายกิฟฟารีน

 • ค่าเอกสารชุดสมัคร 180 บาท พร้อมรับคู่มือการดำเนินธุรกิจและอุปกรณ์ช่ายการขาย
 • กรอกใบสมัครให้ถูกต้องชัดเจน แล้วยื่นแสดงต่อบริษัทกิฟฟารีน หรือสถานที่ที่บริษัทกิฟฟารีน เปิดรับสมัครสมาชิกนักธุรกิจเครือข่าย
 • โปรดแสดงบัตรนักธุรกิจเครือข่ายกิฟฟารีน หรือแจ้งรหัสธุรกิจกิฟฟารีนทุกครั้งที่สั่งซื้อสินค้า หรือติดต่อใดๆกับบริษัทกิฟฟารีน ทั้งนี้เพื่อสิทธิประโยชน์ของสามาชิกเอง

เงื่อนไขการเป็นสมาชิกกิฟฟารีน

 • ผู้สมัครกิฟฟารีนต้องมีอายุตั่งแต่ 15 ปี้ขึ้นไปในวันสมัครสมาชิกกิฟฟารีน
 • ผู้สมัครกิฟฟารีนต้องไม่เคยมีชื่อปรากฏในทะเบียนสมาชิกของบริษัทกิฟฟารีนมาก่อน
 • กรณีของสามี ภรรยา (นิตินัย, พฤตินัย) ถือเป็นบุคคลเดียวกันให้สมัครร่วมกันได้ โดยใช้รหัสสามาชิกกิฟฟารีนเดียวกัน
 • ใบสมัครกิฟฟารีนจะต้องมีลายเซ็นที่แท้จริงของทั้งผู้สมัครและผู้แนะนำ มิฉะนั้นจะถือเป็นโฆฆะ
 • การสมัครกิฟฟารีนต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรใด ๆ ที่แสดงว่าผู้สมัครคือผู้ที่ปรากฏในบัตรนั้น ๆ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ซึ่งลายเซ็นนั้นจะต้องตรงกันกับใบสมัคร
 • การสมัครต้องแจ้งชื่อและรหัสธุรกิจของผู้แนะนำด้วย
 • เมื่อสมัครสมาชิกนักธุรกิจกิฟฟารีนแล้ว มีสถานะเป็นสมาชิกกิฟฟารีนตลอดชีพ ไม่มีการปลด ยกเว้นลาออกตามเงื่อนไขของบริษัทกิฟฟารีน
 • กรณีบัตรสูญหาย หรือย้ายที่อยู่ใหม่ โปรดแจ้ง ณ สำนักงานใหญ่ ซอยอารีย์สัมพันธ์ 11 หรือที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทุกสาขา ภายใน 90 วัน

 

สมัครกิฟฟารีนออนไลน์


{ Comments are closed! }