เกียนติรางวัลในคุณภาพของผลิตภัณฑ์กิฟฟารีน

  • การรองรับมาตรฐานระบบการวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) จาก BVQI
  • ใบประกาศนียบัตรโครงการยกระดับสถานที่ผลิตอาหาร (FOOD SAFETY) จากกระทรวงสาธาณสุข
  • การรับรองเครื่องหมายฮาลาล จากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  • การรองรับมาตรานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) จาก BVQI
  • ตราสัญญลักษณ์ THAILAND’S BRAND จากกรมส่งเสริมการส่งออก
  • การรับรองระบบคถณภาพมาตรฐาน ISO 9001 ในผลิตภัณฑ์กลุ่มสมุนไพร
  • การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธรณสุข
  • รางวัลประกาศเกียรติคุณผู้ส่งออกไทย หรือ PM AWARD ประเภทผู้ส่งออกสินค้าดีเด่น (BEST EXPORTER) จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
  • ใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO 9001 จากสถาบัน BVQI และการรับรองระบบ GMP จากกระทรวงสาธารณสุข
  • รางวัลสมุนไพรคุณภาพ ประจำปี 2544 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธรณสุข

{ Comments are closed! }